خدمات مشاوره و نظارت مرتبط با تأسیسات آب و فاضلاب

مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، انجام مطالعات و تهیه طرح‌های خطوط جمـع‌آوری، تأسیسات آبگیری. جمع‌آوری و انتقال آب، شبکه‌های توزیع آب، مخـازن، تلمبـه‌خانـه‌هـا و تصفیه‌خانه‌های آب و نمک‌زدایی و ابنیه مربوطه، و محاسـبه نشسـت فیزیکـی و نشـت‌یابی شبکه‌های آب شهري، جمع‌‌‌آوری و انتقال فاضلاب‌های شهری و صنعتی و تصفیه‌خانه‌های مربوطه، جمع‌آوری و انتقال آب‌های سطحی، طراحـی سیسـتم‌هـای نگهـداری و تعمیـرات برنامه‌ای و سیستم‌های تله‌متری و کنترل از راه دور، scada  تاسیسـات و تجهیـزات فـوق و استفاده از پساب تصفیه‌شده.

سبد خرید