علیرضا مساح بوانی
دکتری علوم و مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران 

فرزام پوراصغر سنگاچین 
دکتری مدیریت برنامه‌ریزی و آموزش محیط زیست
​​​​​​​
​​​​​​​رئیس گروه آمایش و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور  

مجتبی فاضلی 
دکتری مهندسی محیط زیست 
​​​​​​​

هیئت علمی دانشکده عمران، آب و محیط زیست ، دانشگاه شهید بهشتی  

پیمان میراب آستانه
دکتری مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی 

کارشناس سازمان برنامه و بودجه 

جواد رمضانی 
دکتری علوم محیط زیست دانشگاه اتاوا

هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست، 

جلال شیری
دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز

هیئت علمی دانشگاه تبریز 

سبد خرید