زهرا حسینی

دکتری تغییر اقلیم
​​​​​​​ دانشگاه شهید بهشتی

​​​​​​​​​​​​​​
 مدیر دپارتمان پژوهش و سیاست‌گذاری
​​​​​​​ شرکت ویراپژوهان پویا

نیما نظامی 

دکتری مهندسی محیط زیست
​​​​​​​ دانشگاه شهید بهشتی

​​​​​​​​​​​​​​
 مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه
​​​​​​​ شرکت ویراپژوهان پویا

سعید جلالی

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌ها
​​​​​​​ دانشگاه شهید بهشتی

​​​​​​​​​​​​​​
 بازنشسته سازمان برنامه‌و‌بودجه و
​​​​​​​پژوهشگر ارشد آمایش سرزمین

حسین نایب
دکتری مهندسی محیط‌زیست-آب و فاضلاب
​​​​​​​ دانشگاه شهید بهشتی

​​​​​​​​​​​​​​
 عضو هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران  پژوهشگر ارشد آب و فاضلاب

اسفندیار نائیجی

 کاندیدای دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه تهران
​​​​​​​​​​​​​​
 مشاور طرح های محیط زیستی- پسماند پژوهشگر ارشد مدیریت پسماند پزشکی 

سهیل جلالی

 کاندیدای دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب
​​​​​​​ دانشگاه علوم تحقیقات 

​​​​​​​​​​​​​​
 مدیر عامل​​​​​​​ شرکت ویراپژوهان پویا پژوهشگر ارشد مدیریت منابع آب 

رضا قاسم زاده

 کاندیدای دکتری مهندسی محیط زیست- دانشگاه تهران
​​​​​​​​​​​​​​
 مشاور طرح های محیط زیستی- پسماند پژوهشگر ارشد مدیریت پسماند شهری-صنعتی 

حمید غلامی

 کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت محیط
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

 مشاور طراح و بهره‌بردار طرح های مدیریت پسماند پزشکی 

میترا شاکری

 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه تهران
​​​
بازنشسته سازمان اداری استخدامی و مترجم 

سبد خرید