طرح بررسی تطابق منابع آب مصرفی نیروگاه‌های کشور و شرایط اقلیمی و منابع آبی ایران

در این طرح که به سفارش انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران انجام گرفت مطالعات جامعی بر روی وضعیت منابع آبی درون سرزمینی جهت مصارف نیروگاهی و کاهش منابع آب زیرزمینی صورت گرفت.
در این طرح مصرف آب نیروگاه‌های حرارتی کشور بررسی و با توجه به سیستم خنک‌کننده برج‌های آن‌ها عملکرد نیروگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین نقشه‌های موقعیت مکانی نیروگاه‌ها و صنایع آب‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها در پیوند با مناطق کم‌آب کشور جهت کمک به تصمیم‌سازی و توسعه آب‌محور بخش نیروگاهی تهیه و پتانسیل‌های استفاده از انرژی تجدید‌پذیر در بخش‌های کم آب کشور مطالعه و تعیین شد.

زمستان ۱۳۹۷

سبد خرید